Et frittstående, uavhengig rådgivningsfirma på tak

Din totale rådgiver innenfor tak

Tilstandsrapport

Det begynner ofte med en tilstandsrapport. Her utføres en meget grundig gjennomgang/vurdering av samtlige aktuelle takflater og arbeider, oppsummert i en rapport med bildedokumentasjon. Feil og mangler oppdaget følges opp med forslag til utbedring og kostnad. Om ønskelig for oppdragsgiver sørger vi også for at disse feilene og manglene blir utbedret, ved at vi da lager dette som et oppdrag inne i våre systemer.

Budsjett

Større og mindre oppdrag settes inn i et komplett budsjett som strekker seg alt fra 5-10 år avhengig av kundens behov/ønske. Her legges forslag til fremtidige vedlikehold, oppdrag og omtekkingskostnader inn splittet opp pr. år.

Prosjektledelse

Men dagens strenge krav til byggherren ifm. arbeider på egen eiendom, er nødvendigheten av en rådgivende konsulent viktigere og viktigere. Takråd med sitt nettverk i bransjen sørger for at arbeidene blir utført med riktig kvalitet til riktig pris. Vi tar på oss hele oppgaven fra tilbudsinnbydelse, SHA-plan, beskrivelse, kontrakt, oppfølging, overdragelse/FDV og etterkontroll.

Vedlikehold

Vi deler gjerne dette punktet inn i tre: Smårep., rengjøring og ettersyn.
Smårep: omhandler i all hovedsak kjapp kontroll av beslag og taktekke med mindre utbedringer som tilleggsfestning, lapping, utskiftning av ødelagt takstein m.m.
Rengjøring: samtlige tak, flate som skrå skal rengjøres min. en gang pr. år, dette omfatter rens av sluk, takrenner, gradrenner m.m. samt fjerning av smuss og annet på taket generelt. Begge disse punktene er å definere som generelt vedlikehold.
Ettersyn: Kontroll av utviklingen på takene, dette er et verktøy vi bruker for å ajourholde budsjettene på de ulike takene.

3-parts kontroll

Holdningen til egne arbeider og generell yrkesstolthet i det man faktisk leverer er dessverre nedadgående. Dette tildels fordi detaljkunnskapen til de ulike fagene er begrenset samt et økt press økonomisk. Av den grunn stilles det ikke store nok krav til leveransen. Et godt og velfungerende tak skal holde mye lengre enn garantitiden på 5-år. En 3-parts kontroll kan være en billig forsikring på at arbeidene som faktisk er utført på deres eiendom, holder forventet kvalitet både mtp. produkt og håndverk. Med over 40 års erfaring i takbransjen og som uavhengig part er Takråd din beste samarbeidspartner ifm. 3-partkontroller. Les mer krav til 3-partskontroll her

Fallsikring tak

Utdrag fra RVO; «Bruk av personlig fallsikringsutstyr Alt personlig fallsikringsutstyr skal være i henhold til gjeldende standarder. En forutsetning for å kunne benytte personlig fallsikringsutstyr er at det finnes eller kan monteres forankringspunkt på taket. Forankringspunkt, beregnet for en person skal tåle en belastning på 1000 kg (og et vilkårlig forankringspunkt skal tåle min 1500 kg). Forholdene vedrørende fallsikringsanordning skal fremkomme av risikovurderingen.» For å ivareta dette kravet må takene sikres, Takråd bistår med dette både ifm. prosjektering samt utførsel.

 

 

Trond G. Hansen

+47 924 54 820 Send mail › Trond Guldahl Hansen

Arthur Kalland

+47 926 90 000 Send mail › Arthur Kalland